Mühendislik Ekonomisi Ders Notları Ve Vize-Final Soruları

Mühendislik Ekonomisi Ders Kısa Özet

Mühendisin Çalışmaları
-Yeni bir tesis kurmak
-Yeni bir üretim hattı dizayn etmek ve gerçekleştirmek
-Yeni bir ürün üretimi gerçekleştirmek
-Tesisin yenilenmesi
-Hizmet için eğitim
-Yeni üretimin devreye konması
-Verimlilik çalışmalarının yapılması

FİRMA ORGANİZASYON TİPLERİ
1)Şahıs işletmeleri: Firmanın bir sahibi varsa bu işletme tipidir. Kurulması kolay, masrafa gerek yok.

2)Ortaklıklar: Sahipleri birden fazladır. Sözleşme, sermaye, hisse, kar-zarar payları, sorumlulukları belirtilir. Yazılı bir sözleşme yoksa herkes eşit hak ve paylara sahiptir.
Sermaye yüksek, daha fazla kredi alabilir, kurulması basit ve oldukça kolaydır, burada hissedar ortak ve kendi borçlarından sorumludur.

3)Şirketler: Sermaye şirketleri ortaklar, yöneticiler ve sorumlulukları ayrılmıştır. Bu şirketlerde ortakların şirket borçlarından dolayı doğan sorumlulukları sermaye ile sınırlıdır. Anonim şirketleri ve holdingler hisse senedi ve tahvil ihraç ederek büyük sermayeleri bünyelerinde toplar.

Önemli Müh Ekonomisi Kararları

Makine-teçhizat ve proses seçimi
Makine-teçhizat yenilenmesi
Yeni ürün geliştirmek ve kapasite artırmak
Maliyetleri azaltmak
-Daha gelişmiş teknoloji kullanmak
-Daha büyük kapasiteli sistemlerin kurulması
-Zaman-hareket etütleri çalışmaları
-Toplam kalite kontrolünün sağlanması
-Emek yoğun projeler yerine teknoloji yoğun projeler kullanmak
5) Servis geliştirme projeleri (taşıma, tamir-bakım, yönetim, pazarlama)
6) Kısa dönemli ekonomik kararlar
-Etkisi günlük, aylık, max yıllık sürüyorsa bu sınıfa girer. Üretim şekli, hammadde temini, üretimle ilgili ön hazırlık, defolu üretim azaltılması, personel seçimi ve organizasyonu, makine-teçhizat yenileştirilmesi

YATIRIM TÜRLERİ

Yeni Yatırımlar: Tamamen yeni bir tesisin kuruluşuna yönelik yatırımdır. Üretilmekte olan veya henüz üretimi bulunmayan bir mal veya hizmet üretmek amacıyla yapılır. Diğer yatırım türleriyle karşılaştırıldığında oldukça kapsamlı araştırma gerektirir.

Yenileme Yatırımları: Mevcut ve işleyen bir tesisin yıpranması suretiyle eskimiş üretim araçlarının yenileri ile değiştirilmesini kapsayan yatırımlardır.
-Üretim sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar ver arızaların artması
-Ürün kalitesinin müşteri tatminine olanak sağlamaması
-Üretimde kullanılan hammadde ve malzeme kullanımı ile firelerin fazla olması
-Üretimde kullanılan bir grup makinanın işletmedeki üretim bütünlüğünü bozması yenileme yatırımlarını gerekli kılabilir.

Modernizasyon Yatırımları: İşleyen bir tesisteki mevcut üretim araçlarının teknolojik gelişme sonucu demode olması yani ekonomik ömrünün dolmamasına karşın üretim maliyetinin bozuk mamul ve firelerin diğer firmalarla rekabet edemeyecek kadar yüksek olması nedeniyle modern olanlar ile değiştirilmesidir.

Genişleme Yatırımları: Talepte meydana gelen artışları karşılamak için mevcut bir tesisin üretim kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan yatırımlardır.

YATIRIM PARAMETRELERİ: -Yatırım tutarı, -Faiz oranı, -Devrelik gelirler, -Devrelik giderler, -Ekonomik ömür, -Hurda değer

Yatırım Tutarı: Yatırımın tedariki için yapılan tüm harcamalardır. Yatırım için peşin ödeme, borç ödemeleri, sigorta, taşıma, montaj vb. giderleri kapsar.
Faiz Oranı: Yatırımdan beklenen en az faiz oranıdır. Tasarruf faiz oranı ile mukayese edilerek belirlenir. Yatırımın ekonomik ömrü boyunca geçerli olacak faiz oranı olduğunda belirlemesi oldukça zordur.
Devrelik Gelirler: Yatırımın ekonomik ömrü boyunca her devrede yapılan gelirlerdir. Yatırım bir makine alımı ise üretilecek mamulün devrelik talep miktarı ve satış fiyatından hareket ile belirlenir.
Devrelik Giderler: Yatırımın ekonomik ömrü boyunca her devrede yapılan giderlerdir. Bakım, onarım giderleri gibi işletim giderleri üretimi yapılacak mamulün devrelik talep miktarı ile hammadde malzeme iş gücü vb maliyetlerden hareketle belirlenir.
Ekonomik Ömür: Yatırımın ekonomik kullanım süresidir. Aynı veya benzer varlıkların ömürleri veya bakım masrafları dikkate alınarak belirlenebilir. Yatırımların değerlendirilmesi analizlerinde yatırımın ekonomik ömrünün bilindiği veya tahmin edildiği varsayılmıştır. Ekonomik ömrün özellikle elektronik sanayi gibi çok hızlı değişim gösterdiği sektörler için belirlenmesi son derece zordur.
Hurda Değer: Ekonomik ömrün sonundaki satış değeridir. Yatırımın hurda değerini belirlemede kullanılabilir belirli bir standart formül yoktur. Hurda değer tamamen piyasa şartlarında oluşur, bundan dolayı aynı veya benzer varlıkların piyasa satış fiyatından hareketle belirlenebilir.

REZERV TÜRLERİ

Görünür Rezervler: Faydalanılabilir elementlerin %85’i bir doğrulukta saptandığı ve maden yatağının en az 3 yanının kesin olarak bilindiği rezervlerdir.
Görünür-Muhtemel Rezervler: Miktar ve konsantrasyonların en az %65’i bir doğrulukta bilindiği ve en az iki yanının bilindiği rezervlerdir
Muhtemel Rezervler: %60’a kadar hata kabul edilir. En az bir yanları açık.
Mümkün Rezervler: Maden yatağının potansiyelinin sadece jeolojik haritalar yardımıyla saptandığı rezervlerdir

Maliyet Sınıflandırması

Sabit Maliyetler: Bir firmada üretime bağlı olmaksızın meydana gelen ve üretim olsada olmasada değişmeyengiderlerdir.
Değişken Maliyetler: Üretimde artan ya da azalan üretim olmadığında olmayan giderlerdir.
Toplam Maliyetler: Bir firmada sabit giderlerle değişken giderlerin toplamıdır.
Ortalama Birim Maliyeti: Belli bir sürede üretilen mal ve hizmetler için yapılan toplam maliyetin üretilen mal ve hizmet birimine bölümüdür.
Marjinal Maliyetler: Üretime ilave edilen son birimin maliyetidir.

Başabaş Analizlerini bulmak için;

K =P.Q – (S+D.Q)

K =kar
P =satış fiyatı Q = Başabaş noktası
Q =satılan miktarı
S =sabit gider
D =değişken gider

Q-S-D-(S+D)-(Q.P)-K TABLO

Bileşik faiz i = 1

n =

Çok Yeknesak Yataklar: Tenörü yüksek
Homojen Yeknesak: Volkan sedimenter
Homojen az Yeknesak: Hidrotermal türde
Homojen çok az Yeknesak : Altın yatakları

Sevkiyat türleri: Bütte soruldu!!!

FOB (Free On Board): Malların, belirtilen yükleme limanında gemi içinde tesliminin tamamlandığı teslim şeklidir.
FOB trimmed: FOB olarak, fakat gemi içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
FAS (Free Alongside Ship): Teslimatın anlaşmada belirtilen limanda geminin yanaşacağı rıhtımda ve gemi vincinin hareket alanı içerisinde yapılmasıdır. Teslimden sonraki hasar ve masraflar alıcıya aittir.
FOR (Free on rail): Malın anlaşmada belirtilen demiryolu istasyonunda vagona yüklenmiş olarak teslimidir.
FOT (Free on truck): Anlaşmada belirtilen mahalde malın kamyona yüklenmiş durumdaki teslimatıdır.
Ex Works (İş yerinde teslim): Malın üretildiği ve satışa sunulduğu işletmede teslimidir.
Buraya kadar olan teslimat şekillerinde malın nakliye masrafı alıcıya aittir.
FOB izabe: Malın satıcı tarafından izabe tesisinde teslimi anlamındadır. Burada nakliye masrafları satıcıya aittir.
C+F (Cost and Freight): Teslimat anlaşmada belirtilen varış iskelesinde yapılır. Nakliye masrafları satıcıya aittir.
CIF (Cost, Insurance and Freight): Nakliye, sigorta ve diğer tüm masraflar satıcıya aittir. Teslimatta malın nakliyeci firmaya teslimi garanti edilmektedir fakat mala yolda gelebilecek hasar veya kayıp sonrasında, sigorta firmasından hakkını arama sorumluluğu alıcıya aittir.

P = Ana para
% i = Faiz oranı
% b = Nominal faiz oranı
İm = Döneme ait
n = Süre
m = Dönem
F = Paranın gelecekteki değeri
FA = Faiz tutarı
Fn = Paranın gelecek belirli bir yıldaki değeri

Basit Faiz F = P(1+i.n) FA = P(i.n)

Bileşik Faiz F = P(1+i)n FA = F – P

Nominal Faiz b = İm.m

Reel Faiz İ = (1+b/m)m -1

Enflasyon ve Faiz Oranı İb = (1+İr).(1+İe) – 1

İndirme Bağlantısı

Mühendislik Ekonomisi Ders Notları Ve Vize-Final Sorularını İndirmek İçin TIKLAYINIZ…